Forside Religionskritikk

Religionskritikk.no har til formål å bidra til å dekonstruere religiøse doktriner som underbygger autoritære, patriarkalske og dualistiske forestillinger om virkeligheten.

Vi vil gjennom Religionskritikk.no fremme aktuell religionskritikk, hente frem og minne om religionskritiske stemmer gjennom historien og oppmuntre til åpen, seriøs og faglig basert religionskritikk til fremme for fred.
Les mer…


Latest articles from the nettmagasin

goddesses-of-fertility-comic

Om kristendommen som hypermaskulin testosteron-ideologi

Av Grete Ullestad og Thomas GramstadGrete Ullestad sitter i redaksjonen, og Thomas Gramstad erredaktør for nettmagasinet.

GUDEFØDERSKEN ER KLAR TIL INNSATS!

Den kristne «Gud» er så vidt vi vet aldri avbildet/illustrert ikvinnelig skikkelse på noen altertavler.

Det finnes ingen kvinnelig «messias», ingen «Guds datter» eller»menneskedatter» i de bibelske skriftsamlinger. Det finnes ingen»kirkemødre» i teologihistorien. Videre finnes ingen kvinneligepaver gjennom årtusener, og heller ingen kvinnelige biskoper ivårt Luther-land før sent i det forrige århundret.

Alle engler har mannsnavn. De er «Guds sønner». Himmelriket varforbeholdt mannspersoner som skulle leve evig uten forplantning,seksualitet og generasjonsskifte.

Mannspersonen (rettere: herskertittelen) Kristus i den kristnebekjennelse kan aldri omskapes til en kvinnelig Krista.Faderguden i «Bibelen» (og i «Fader vår») kan aldri bliModerguden. Eventuelle feminine guddommer eller gudinner måoppsøkes eller letes etter andre steder.

Jesus rettet sine bønner til Faderen, ikke til Moderen.

Den fraværende gudefødersken

Hvis Maria virkelig (historisk-faktisk) var «gudsmoderen», er detganske besynderlig at hun er tildelt en så marginal rolle ievangelieskriftenes beretninger[1].

«Det er lite vi kan være sikker på når det gjelder Jesu mor, sierReidar Hvalvik ved Menighetsfakultetet, Universitetet i Oslo. Detstår nemlig ikke særlig mye om henne i evangeliene. De fleste avhistoriene om Maria er legender som har oppstått flere hundre åretter at hun døde. Mange av dem ble til så sent som på1200-tallet»[2].

Jesus («Gud»?) har en ættetavle, ulikt oppstilt hos Matteus ogLukas. Disse to «evangelister» har i det hele tatt ganske ulikebeskrivelser av omstendighetene rundt Jesu fødsel.

Det er Lukas-evangeliets «jule-evangelium» kirken forkynner hverteneste år. TF-teologene Jacob Jervell og Notto Thelle har beggeutgitt idylliserte bøker om jomfruen, himmeldronningen og denhellige familie.[3] Lukas-evangeliet er ogsåkristen-sosialistenes foretrukne skrift.

Paulus-brevene, som utgjør de eldste skrifter i NT, har ingenreferanser til en «gudeføderske» eller «jomfru Maria». Det finnesganske enkelt ikke noe jule-evangelium hos Paulus. Den «apostel»som virket nærmest Jesus i tid (og hadde kontakt medJerusalem-menigheten) var altså ikke informert om gudeføderskenMaria?

Hvorvidt Jesu mor Maria hadde fortalt ham at han ble unnfangetved Den hellige Ånd eller engelen Gabriel, hører vi intet om.

Visste ikke Jesus selv at han var «jomfrufødt», slik kirken har»visst» og postulert i nær 2000 år?[4,5]

Omstendighetene rundt den unge Marias graviditet vil vi helleraldri få vite. Det er ikke utenkelig at Maria kan ha blittvoldtatt av en romersk soldat. Mange teorier er lansert om denne14-åringens[2] antatt utenom-ekteskapelige graviditet, og defleste av dem vil være mye mer sannsynlige enn den kristnepåstand om at Jesu mor ble besvangret av gudens ånd/engel.

Kvinnen ikke skapt i Guds bilde

Når spørsmål om den kristne gudens kjønn på ny dukker opp, er detbare enda et krisesymptom – trolig mest følbart blant kvinneligeprester og teologer. Det er ganske symptomatisk at serien «Alt omFader vår: Guds kjønn» på Verdidebatt fremstår som intern ognavlebeskuende. Iallfall dersom Gud har en navle, som ArnulfØverland kunne ha funnet på å spørre om[6].

I likhet med jøder og muslimer kan vi vel ikke annet enn undresog/eller mores over de kristne teologenes spekulasjoner over»Guds kjønn». Ingen tror dem når de sier at deres gud befinnerseg hinsides våre menneskelige forestillinger og språkligekategoriseringer, som han-hun, opp-ned…

Åh nei, begge kjønn er ikke skapt i Guds bilde… Ifølgeskapelsesmytologien skapte mannsguden kvinnemennesket av Adamsribbein. Hun ble skapt for Adams skyld, og i følge Paulus,Augustin og Luther er hun underordnet Kristus, Kirken og Mannen.

Derfor bøyer alle presteordinerte kvinner lydig kne for Herren,Faderen og Kongen.

Kan Gud avkjønnes, omkjønnes eller skeives?

På bakgrunn av overlevert mytologi, tradisjon og (offisielle)læreuttalelser gjennom mer enn halvannet årtusen er det selvsagtumulig å omskape kirkens fysisk-materialiserte «Gud» (mannsguden)til et slags kjønnsløst åndsvesen – iallfall dersom man ønsker åbeholde mytologien, tradisjonen, kirken, samt makten disse gir.

Etter å ha bøyet kne for Faderen, Herren og Sønnen i nær 2000 år,søker man nå å gjøre ham kjønnsløs. Eller tvekjønnet? Androgyn?Homofil?

«Først og fremst dreier seg dette om Guds egen motstand mot å laseg fange i språket. Ikke noe ord eller uttrykk kan beskrive Gudfullt ut», hevder flere kvinnelige teologer[7,8].

Det handler nok heller om norske kvinnelige biskoper og teologersegen motstand mot kirkelig mannshovmot i nær 2000 år.

Det er forbløffende hvordan tre kvinnelige biskoper og teologerfortier og/eller snakker seg bort fra den fysiske mannsguden i deautoriserte bekjennelsesskrifter de selv har avgittlydighetsløfte til. Det handler ikke om språk og metaforer – ordog bilder – men om (ubegrunnede) postulater/påstander omhistorisk-faktiske hendelser.

Hvorfor tier disse kvinner om den apostolisketrosbekjennelsens[18] tre trosartikler? Her handler det ikke om»Bibelens bilder om Gud», men om kirkelige dogmer:oppstandelses-teologien![19]

La Jesus få komme hjem til sin tid og plass

Og hvordan skulle noen få «Jesus Kristus» til å blikjønnsnøytrale betegnelser? Er han ikke «brudgommen» kvinner ogmenn stadig lengter etter å bli forenet med?

Får personen Jesus fra Nazareth beholde sin kjønnsidentitet, menshan som «Kristus» («oppstanden») blir forvandlet til enkjønnsnøytral ånd eller engel?

Har ikke «Guds enbårne Sønn» kjønn? Hva med Betlehemsbarnet,guttebarnet, som Maria fødte? Gikk hun gravid med et kjønnsløstfoster?

Treenighetsguden gjennomgår kjønnsforvirring og en dypidentitetskrise. Det grenser til komikk. Det blir mer enn tydeligat mennesket ikke er skapt i Guds bilde, men at den kristne «Gud»er skapt i menneskers bilde (mer spesifikt: i teologenes bilde).

Det er intet kvinnelig vesen i den guddommelige treenigheten.Dét, og kanskje enda mer Jesu plass i treenigheten, utgjørkirkens store forklaringsproblem[9]. Som historisk jødiskmannsperson (og på samme tid: universets skaper og verdensfrelser?) står absurditetene i kø for den tredoble mosaikkguden.

Andreas Edwien observerte: «Like krenkende [for datidens jøder]var det at Jesus selv samtidig ble opphøyet til en gud og nærmestlikestilt med Israels gud, slik at det ble to guder, noe som varet opprørende brudd med den monoteistiske grunnidé om den ene ogeneste guden. Og dette har ført til at kristendommen har toutpregede mannsguder, karakterisert ved eksklusive betegnelser påmann-kjønnet: Herren, Faderen og Sønnen, hvor de kristneteologene endog presiserer at Faderen og Sønnen er «av sammevesen», som det heter i bekjennelsen. Dette må anses somhovedårsaken til at kristendommen er blitt en så utpregetkvinneundertrykkende religion.»[20]

Den kristne mannsreligion er klart og anskuelig (i skrift ogbilde, historie og dogmer) nedfelt i den kristne kulturarv ogtradisjon fra oldtiden til i dag.

Apokalyptikeren (dommedagsprofeten) Jesus fra Nazareth kan ikke idet 21. århundret omskapes hverken til en åndelig «Kristus»[10],et etisk (universelt) ideal[11], eller en dennesidig revolusjonærsamfunnsreformator[12]. Jesus var ingen liberal teolog[13], ogheller ingen kristen-sosialist[14,15].

Den historiske oldtidsprofeten som teologene underkjenner ogmanipulerer med har selvsagt religionshistorisk interesse ogtroverdighet. Med sin særegne mytologi, eskatologi og dualismetilhører Jesus en bestemt, avgrenset epoke og et forbigåendesektvesen (senjødedommen) i den israelittisk-jødiskereligionsutvikling i noen få århundrer omkring starten på vårtidsregning[16].

Å frata Jesus hans historiske identitet og kontekst er dyptrespektløst. Han er en fremmed for vår tid, men vi kan (medgodviljen) forstå ham på bakgrunn av hans lokale kulturmiljø ioldtiden: hans kontekstualitet. Ja, med den samme respekt viskylder alle våre forfedre og formødre. De må forstås på sineegne historiske premisser.

Vi kan lett avvise mange sider ved Jesu lære og virksomhet, moralog etikk, men han kan selvsagt ikke anklages eller bebreides forå være «barn av sin tid». Han var bundet og begrenset av sinsamtids mytologiske oldtidsforestillinger. Dette kan vikonstatere i de evangelieskrifter kirken selv har utvalgt,autorisert og overlevert.

Jesus tok ganske enkelt feil i mange vesentlige spørsmålvedrørende verdensbilde, menneskesyn og historien. Han var ingen»Gud» (som kirken har gjort ham til)[17], men et feilbarligmenneske som vi. Jesus tilhører sin israelittisk-jødiske og»senjødiske» oldtid.

Det er nok gudestrev nå. La den utslitte, testosteron-dopedegude-Jesus få sin menneskelighet tilbake, og la ham få komme hjemtil sin egen tid og plass i historien.

En radikal men opplagt konklusjon

Vi lar Andreas Edwien få det siste ordet, iallfall i denneomgang:

«Jeg tror de fleste kvinner i dag ville finne det forfriskendedersom en av de kvinnelige prestene tok mot til seg en vakker dagog erklærte følgende fra prekestolen for en da sikkert måpendeforsamling kirkegjengere: – Nå er jeg luta lei denne evinneligetilbedelse av Herren, Faderen og Sønnen. Derfor vil jeg fra nå avi annenhver høymesse tiltale vår gud som Fruen, Moderen ogDatteren.Selvsagt ville en slik kvinnelig prest – ja, også en mannlig,naturligvis – bli avskjediget på flekken. Men avskjeden ville joda røpe hvorledes vår offentlige religion er sementert fast tildisse sakrosankte manns- og hankjønnssymboler.»[20]

Kilder og henvisninger:

[1] https://da.wikipedia.org/wiki/Jomfru_Maria

[2] Ingrid Spilde: Hvem var Maria?https://forskning.no/historie-jul/2008/02/hvem-var-maria

[3] Jacob Jervell: Jomfru Maria – Fra jødepike til himmeldronninghttps://bokelskere.no/bok/jomfru-maria-fra-joedepike-til-himmeldronning/146678/

[4] Jesus Kristus – den eneste veien til Gudhttp://www.bibelsiden.no/?p=355

[5] Andreas Edwien: Memorandum til de teologiske fakulteterhttps://edwien.no/memorandum/

[6] Arnulf Øverland: Kristendommen, den tiende landeplagehttps://no.wikipedia.org/wiki/Kristendommen,_den_tiende_landeplage

[7] Ann-Helen Fjeldstad Jusnes: Ingen fange av språkethttp://www.verdidebatt.no/innlegg/11708029-ingen-fange-av-spraket

[8] Merete Thomassen: Gud er større enn kjønnhttps://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LnzBJ/gud-er-stoerre-enn-kjoenn?

[9] Grete Ullestad: Svovel, honning og treenighethttps://religionskritikk.no/nettmagasin/svovel-honning-og-treenighet/

[10] Andreas Edwien: Jesus og det bibelske gudsbildehttps://religionskritikk.no/edwien/jesus-bibelske-gudsbilde/

[11] Andreas Edwien: Jesus i konflikt med menneskerettighetenehttp://edwien.no/wp-content/uploads/2016/04/Internettutg.-Jesus-i-konflikt-med-menneskerettighetene.pdf

[12] Andreas Edwien: Dogmet om Jesushttps://religionskritikk.no/edwien/dogmet-om-jesus/

[13] Andreas Edwien: Jesus i nye klær. Streiftog i liberal teologihttps://religionskritikk.no/edwien/jesus-i-nye-klaer/

[14] R A: Den fattige Messiashttp://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/den-fattige-messias-1.604980

[15] Ronnie Johanson: Jesus – Hva forskningen sier mens Kirken tierhttps://religionskritikk.no/nettmagasin/jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier/

[16] Andreas Edwien: Idékampen i det bibelske gudsbildehttps://religionskritikk.no/edwien/idekampen-i-det-bibelske-gudsbildet/

[17] Andreas Edwien: Bør vi fortsatt betrakte Jesus som ufeilbarlig overmenneske?https://religionskritikk.no/edwien/bor-fortsatt-betrakte-jesus-ufeilbarlig-overmenneske/

[18] Ronnie Johanson: Fra Kirkens bekjennelsesskrifterhttps://religionskritikk.no/nettmagasin/fra-kirkens-bekjennelsesskrifter/

[19] Andreas Edwien: Dogmet om Jesu oppstandelse – er det holdbart?https://religionskritikk.no/edwien/dogmet-jesu-oppstandelse-holdbart/

[20] Andreas Edwien: Bibelens kvinnesynhttps://religionskritikk.no/edwien/bibelens-kvinnesyn/

Les videre
politi-corona-nattverd
Den norske kirke (DnK) avlyste påskefeiringen i år. Svært få i den norske befolkning ble berørt av dette tiltaket. Folk flest benytter påskeferien til ganske andre aktiviteter enn gudstjenestegang. DnK får sine milliarder i offentlige overføringer, og statskanalen NRK trår som vanlig gjerne til som «reservekirke».
Les videre
Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

Denne gang skal vi ta for oss en liten, oppbyggelig historie – for ikke å si lite oppbyggelig historie. Nemlig den om den kanaaneiske kvinne; et kjært prekentema. Men aldri har vel noen Herrens tjener gjort menigheten oppmerksom på hva historien egentlig forteller oss.

Les videre
Guds-Lille-Brune-forside

Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord, ikke er til å stole på.

Les videre
Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

Påskeukens tekst er et sterkt beskåret kapittel fra Ronnie Johansons bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier». Det dreier seg om et par hypoteser om hvordan troen på Jesu oppstandelse kan ha oppstått. Fotnoter samt mange andre hypoteser som behandles i boken, er utelatt. Et par forklarende tillegg er satt med kursiv.

Les videre
Saintcorona

Vår konversasjonsguide –
del 1, påsken (ønskereprise fra spalte nr. 1, 2018)

Her er tre ting du ikke bør si hvis du skulle bli invitert til å spise påskelam hos en arvetante på langfredag.

Når du kommer:
«Så hyggelig å bli invitert for å feire korsfestelsen!»

Les videre
Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Åste Dokka klager i Vårt Land 14. februar over at

«Gud går ikke kveldstur her vi bor.
Gud er ikke lett å se og lett å tyde. Derfor har vi teologi.
Men hva annet har vi etter utkastelsen av hagen, egentlig?”

Les videre
Sovendegud

Vår petitspalte, ved Ronnie JohansonIllustrasjon: Ragnar Børsheim

Teologi i krise

«Gud holder på hele tiden, også i krisetider». Biskop Atle Sommerfeldt til NRK P2s «Ekko-møtet», 22. mars 2020

Ja vel, men hva holder han på med, rent konkret? Det er sånt vi har teologer til å finne ut. Jeg spisset ører, og fikk vite at han «gir klokskap og bistand til alle de som nå holder på og bekjemper epidemien». Vel og bra, men kunne han ikke heller ha stoppet den selv? Jeg har en mistanke om at Sommerfeldt ville vært enig med salig Monrad Norderval, biskop i Hålogaland, som en gang på sekstitallet uttalte at «det vil alltid finnes fattigdom i verden, for at vi skal få anledning til å vise barmhjertighet». Det bør de fattige merke seg, og slutte å klage.

«Og epidemier har det jo vært så lenge Kirken har eksistert», som Sommerfeldt sa – og avsluttet slik: «Gud holder på, vi er kalt til å vise omsorg.» Så nå vet de koronarammede hva som er den store tanke bak det hele. Det er nok en trøst. 

Gud holder på

«Gud holder på» sa biskopen. Men han er kanskje ikke like aktiv lenger? Hvordan han holdt på i gamle dager, kan vi lese om i Det gamle testamente. F.eks. i Jobs bok, som av kristne gjerne regnes som noe av det ypperste i hele Bibelen. Historien kan oppsummeres slik: 

Herren satte den velstående Job på prøve, og tok fra ham alt han hadde. Blant annet ble hans syv sønner og tre døtre drept. Men Job sa bare «Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!» Etter mange andre ulykker ble han fortsatt ved med å prise Herren. Da ga Gud ham tilbake mer enn han hadde mistet, samt syv nye sønner og tre nye døtre. Han fikk dobbelt så mange husdyr som før, og de nye døtrene var de vakreste i landet. (Så da gjorde det visst ikke noe at de forrige ble drept.) 

Avisen Vårt Land mener at «nå som kirkene er stengt og ordinær søndagsskole avlyst, kan pliktoppfyllende kristne foreldre føle et enda større ansvar for å snakke med barna om tro». Derfor har de spurt lederen for Kirkerådet om råd. Kristin Gunleiksrud Raaum anbefaler å bruke fortellingen om Job for barn fra ti år og oppover. «Når de så får snakket seg inn i fortellingen, kan mye skje» sier hun. Det vil vi tro.  

Kilder:Vårt Land 21 03 2020Job, kapittel 1 og 42 

Les videre
Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Skrevet av Ronnie Johanson.Ronnie Johanson sitter i redaksjonen.

Sitatene nedenfor er siste kapittel i boken Luthers lille brune.

Fra Den athanasianske trosbekjennelse

Om treenigheten (3=1)Faderen er evig, Sønnen er evig, Den hellige ånd er evig, (10. sentens)Allikevel finnes det ikke tre evige, men én evig. (11. sentens)Likeledes: Faderen er allmektig, Sønnen er allmektig, Den hellige ånd er allmektig, (13. sentens)Allikevel finnes det ikke tre allmektige, men én allmektig. (14. sentens)Således: Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Den hellige ånd er Gud, (15. sentens)Og allikevel finnes det ikke tre guder, men én Gud. (16. sentens)For på samme måte som den kristelige sannhet gjør oss nødt til å bekjenne at hver av personene er Gud og Herre, forbyr nemlig den almene (egl. «katolske») religion oss å hevde at det finnes tre guder eller herrer. (19. sentens)

Om dommedagKristus (…) fór opp til himmelen, han sitter der ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og han skal komme tilbake derfra for å dømme levende og døde (Fra 35. – 37. sentens)Når han kommer tilbake, må alle mennesker stå legemlig opp igjen fra de døde og gjøre regnskap for hva de har gjort. (38. sentens)

For å bli frelst, er det nødvendig å tro på evig tortur for dem som ikke blir frelst!De som har gjort godt, skal gå til det evige liv, men de som har gjort ondt, skal gå til den evige ild. (39. sentens)Dette er den rette tro (”Haec est fides catholica”; gjelder alle de 40 sentenser). Den som ikke oppriktig og fast har denne troen, kan ikke bli frelst. (40. sentens)

Fra Augustana (Den augsburgske konfesjon)

For å komme til Himmelen må man ikke tvile på at der oppe er 3=1… man må tro det uten noen tvil, at det finnes ett eneste guddommelig vesen, som kalles Gud og virkelig er Gud, og at det allikevel finnes tre like mektige og evige personer i dette eneste guddommelig vesen. Hver av de tre, Gud Fader, Guds Sønn og Guds hellige ånd, er et guddommelig vesen…

Fra Augustana I

Selv spedbarna er fulle av ond lyst og begjærEtter Adams fall blir alle mennesker som fødes naturlig (dvs. ikke ved jomfrufødsel; o.anm.), født med synd. Det vil si at de alle fra fødselen av er fulle av ond lyst og begjær (…) Disse medfødte skrøpeligheter og arvesynder er virkelige synder og gjør at de er dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen…

Fra Augustana II

Udøpte barn kommer til helvetet… dåp er nødvendig for å bli frelst. (…) De* fordømmer gjendøperne, som forkaster barnedåpen og påstår at barna blir frelst selv om de ikke er døpt.

Fra Augustana IX

 

Evig pine i helvetet for dem som ikke tror og er døptVed verdens ende skal Kristus komme for å dømme, og han skal vekke opp alle de døde. De troende og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder; men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.De* fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på straffen for de fordømte mennesker og djevler.

Fra Augustana XVII

Fordi vi tok livet av sønnen hans, er ikke Gud sint på oss lenger… Kristus, sann Gud og sant menneske, født av jomfru Maria, virkelig pint, korsfestet, død og begravet, for at han skulle være et offer og forsone Guds vrede over såvel arvesynden som alle andre synder.

Fra Augustana III

 

Brød og vin er kjøtt og blodUnder nattverden er Kristi sanne legeme og blod virkelig til stede i skikkelse av brødet og vinen som blir utdelt og fortært.

Fra Augustana X

Jomfrufødsel… Guds sønn har tatt på seg menneskelig natur i den hellige jomfru Marias morsliv…**

Fra Augustana III

Du kan ikke selv velge å bli kristenOm den frie vilje lærer de* at mennesket har en viss frihet til å leve et sømmelig liv i det ytre og velge blant de ting som er underlagt fornuften. Men uten Den hellige ånds nåde, hjelp og innvirkning klarer ikke mennesket å tekkes Gud, å frykte ham i sitt hjerte eller å tro…

Fra Augustana XVIII

For å bli frelst, må du tro at du blir frelst ved å tro (at du blir frelst ved å tro at…)Menneskene kan ikke få syndsforlatelse og bli rettferdiggjort for Gud ved egne krefter, fortjeneste eller gjerninger, men vi får syndenes forlatelse og blir rettferdiggjort ufortjent for Kristi skyld ved troen, når vi tror at vi blir tatt til nåde og får syndenes forlatelse for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder. Denne tro lar Gud gjelde som rettferdighet for seg.

Fra Augustana IV

* de lutherske kirker** Tysk tekst: Gud, Sønnen er blitt menneske, født av den rene jomfru Maria

”Det har opprørt meg i mitt innerste at denne bok– Luthers katekisme – fremdeles brukes ikonfirmasjonsundervisningen og i kristendomsfaget”Henrik Wergeland

Fra Luthers lille katekisme

Ikke-kristne skal nektes mat og drikkeTil dem som ikke vil lære den lille katekismen skal en si at de fornekter Kristus og ikke er kristne. De skal heller ikke gis adgang til sakramentet, til å bære barn til dåpen eller å benytte noen del av den kristne frihet, men rett og slett henvises til paven og hans embetsmenn, samt til Djevelen selv. Dessuten skal foreldre og husbond nekte dem mat og drikke og varsle dem om at fyrsten selv vil jage slike råe mennesker ut av landet.

Weimar Ausgabe 30 I. 349

Bønder og håndverkere er tyvaktigeSærlig må du innprente det budet og stykket som det er størst behov for hos folket på ditt sted. For eksempel må du drive hardt på med det syvende bud, om å stjele, overfor håndverkere, handelsmenn, ja bønder og tjenestefolk også, for hos slike folk er all slags utroskap og tyvaktighet stor.

Weimar Ausgabe 30 I. 350

Den som ikke går til nattverd, hører djevelen tilDen som hverken søker eller ber om sakramentet omtrent fire ganger i året, om ham må man frykte at han forakter sakramentet og ikke er noen kristen (…) Understrek bare sterkt nytten og skaden, nøden og gavnet, faren og frelsen i dette sakramentet. Så vil nok folk komme av seg selv, uten at du tvinger dem. Men hvis de ikke kommer, så la dem fare og si til dem at de hører djevelen til, de som hverken kjenner sin egen store nød eller akter på Guds nådige hjelp.

Weimar Ausgabe 30 I. 352

JomfrufødselenJeg tror at Jesus Kristus, sann Gud, født av Faderen i evigheten, og dertil sant menneske, født av jomfru Maria, er min HERRE (…)

Weimar Ausgabe 30 I. 365

Mennesket er intet verd og fortjener bare straffVi er ikke verdige til å få noe av det vi ber om, og vi har heller ikke fortjent det, men ber om at han vil gi oss det av nåde, for vi synder daglig meget og fortjener intet annet enn straff.

Weimar Ausgabe 30 I. 376

”Hva dette betyr, kan ikke noe levende menneske begripe, men barna er forpliktet til å forstå det!” (Arnulf Øverland, 1933)Dåpen er ikke kun bart vann, men den er vann som er innesluttet i Guds befaling og forent med Guds ord.

Weimar Ausgabe 30 I. 379

Brød og vin er kjøtt og blodNattverden er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod, under brødet og vinen innstiftet av Kristus selv for oss kristne til å ete og drikke.

Weimar Ausgabe 30 I. 388

Hitler og Stalin var innsatt av GudHver mann skal være lydig mot øvrigheten. For overalt er den øvrighet som finnes, innsatt av Gud. Men den som setter seg imot øvrigheten, setter seg imot Guds ordning. Men den som står imot, skal få sin dom. For øvrigheten bærer ikke sverdet for intet, den er Guds tjenerinne, en hevnerske satt til å straffe dem som gjør ondt.” Brevet til romerne i det trettende kapitel.

Weimar Ausgabe 30 I. 399

Den norske Kirkes forordning for kvinneneKvinnene skal underordne seg sine menn likesom HERREN, slik Sara var Abraham lydig og kalte ham herre. (…) Peters første brev, tredje kapittel.

Weimar Ausgabe 30 I. 400

Arbeiderne skal frykte og skjelve for sine herrerFor tjenere, tjenestepiker, daglønnere og arbeidere osv. ”Dere tjenere, vær lydige mot deres kjødelige herrer, i frykt og beven og av et oppriktig hjerte, slik som dere er mot Kristus, ikke som øyentjenere som bare vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet og med godvilje. Tenk dere at dere tjener HERREN og ikke mennesker, og vit at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri mann.” 

Weimar Ausgabe 30 I. 401

Les videre
giftbibel

Jean Vanier (1928-2019) er den siste i en lang rekke ledende katolske teologer som er blitt avslørt som sex-overgripere. Og denne gang går det ikke å vise til sølibatet som noe av forklaringen; han var ikke prest.

Les videre

Siste artikler lagt ut

goddesses-of-fertility-comic

De usynlige krista Gudefodersken kirkemodrene og Gud moder

Om kristendommen som hypermaskulin testosteron-ideologi Av Grete Ullestad og Thomas GramstadGrete Ullestad sitter i redaksjonen, og Thomas Gramstad erredaktør for nettmagasinet. GUDEFØDERSKEN ER KLAR TIL INNSATS! Den kristne «Gud» er så vidt vi vet aldri avbildet/illustrert ikvinnelig skikkelse på noen…

Les videre

politi-corona-nattverd

Tro, håp og virus

Den norske kirke (DnK) avlyste påskefeiringen i år. Svært få i den norske befolkning ble berørt av dette tiltaket. Folk flest benytter påskeferien til ganske andre aktiviteter enn gudstjenestegang. DnK får sine milliarder i offentlige overføringer, og statskanalen NRK trår…

Les videre

Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

UKENS BIBELORD (9)

Denne gang skal vi ta for oss en liten, oppbyggelig historie – for ikke å si lite oppbyggelig historie. Nemlig den om den kanaaneiske kvinne; et kjært prekentema. Men aldri har vel noen Herrens tjener gjort menigheten oppmerksom på hva…

Les videre

Guds-Lille-Brune-forside

Klipp og klapp 9

Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn…

Les videre

Arrangementer

«Planlegger dere et arrangement med tema innenfor religionskritikk? Annonser gjerne her!»

«Spør gjerne innledere/foredragsholdere om mulighet til å publisere innlegg på vår nettside i etterkant av arrangementet. Vi har som mål å gjøre god religionskritikk kjent for et større publikum, og tilgjengelig i etterkant. Vi kan også ta imot lydfiler.»


Les også disse artiklene

j_krybbe2

Julekronikk

Et barn er født i Betlehem? Ikke for å ødelegge julestemningen, men la oss for en gangs skyld se litt på opptakten til juleevangeliet: Da ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som het Maria. (…) Engelen kom inn til henne og sa: «(…) Hør!…

Les videre her

preben.aavitsland

I begynnelsen var ordet

«Den norske kirke tømmes sakte og sikkert for aktive medlemmer. Før jul, hvert eneste år, underslår kirkens støttespillere at kirkens budskap kan ha kraft til å bevege mennesker til tro»  Slik innledet Preben Aavitsland et debattinnlegg i Fædrelandsvennen om skolegudstjenester desember 2018.

Les videre her


Religionskritikk i poesi


Bokomtaler


Fra Edwiens arkiv

Bokomslag. Dogmet om Jesus

Skrevet om boken Dogmet om Jesus

Den norske kirke, og alle kristne kirker med sine medlemmer – står foran sin besværligste, men mest nødvendige oppgave: Overfor det jødiske folk – og overfor alle ikke-kristne folk: å opphøre med å krenke, true og forfølge dem i vår religions rasistiske voldsteologi, og be om unnskyldning for at vi har gjort det.

Les videre


Klipp og klapp

Guds-Lille-Brune-forside

Klipp og klapp 9

Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord,…

Les videre


Lenker til andre


Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no